מאמר על הארכת הוראת שעה

מאמר על הארכת הוראת שעה

הארכת הוראת השעה – פטור ממס שבח (הגדלת ההיצע של דירות מגורים) תמשיך לחול עד ליום 5.5.2013

אנו עדים לעלייה משמעותית במחירי דירות בשנים האחרונות, יש אומרים אפילו  "בועה", בשל  עלייה זו במחירי הדיור נעשה ברשות המיסים ניסיון להשפיע על מגמה זו בשוק הדיור בטווח הקצר, והוחלט על מספר צעדים שיגדילו את היצע הדירות למגורים ובכך יסייעו להוזלת מחירי הדירות.

מחד, נקבעו הקלות במכירת דירות מגורים מזכות, בשיעורי המס במכירת קרקע למגורים, ובמס רכישה לרוכשי דירת מגורים יחידה, ומאידך, נקבעו שיעורים ומדרגות מס רכישה גבוהות לרוכשי דירת מגורים שאינה דירה יחידה.

לפיכך נקבעה הוראת שעה אשר ניסתה להגדיל את היצע הדירות ע"י מתן הקלה ע"י פטור ממס שבח על מכירת דירות וקרקעות.

 

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה עד תאריך 31/12/2012

כזכור, הוראת-השעה כללה לא רק הוספת מסלול פטוֹר נוסף ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה בכפוף למספר תנאים  ותיקון של שיעורי מס הרכישה החָלים ברכישת דירת מגורים, אלא גם הקלה נוספת שהיא הקלה במכירת קרקעות, לפיה יחיד שימכור, בתקופה שבין 15/11/2010 ועד 31.12.2012, ואשר רכש את הקרקע בתקופה 6.11.2011-1.4.1961 – יחויב במס על השבח הריאלי בשיעור 20% זאת, בכפוף למלוא התנאים והסייגים הקבועים בהוראת-השעה.

 

הארכת הוראת השעה – פטור ממס שבח תמשיך לחול עד ליום 5.5.2013

ועדת הכספים של הכנסת קבעה ביום ג' 18.12.12 כי תוקפה של הוראת השעה, אשר היה אמור לפוג ביום 31.12.12 יוארך בהתאם להוראות חוק יסוד הכנסת ויפוג לפיכך, ביום 05.05.13.

בהוראת השעה נקבעו הוראות המאפשרות, למוכר דירת מגורים מזכה, קבלת שני פטורים בנוסף לפטורים להם הוא זכאי מכוח פרק חמישי 1, ע"פ בקשתו שתוגש במועד ההצהרה, ובהתאם לתנאים הבאים:

·         הדירה עונה להגדרת דירת מגורים מזכה.

·         המכירה בוצעה בתקופה שבין 1/01/2011 ועד 05/05/2013.

·         המוכר מוכר את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים מזכה.

·         לא ניתנו כבר שני פטורים בהתאם להוראת השעה.

מוכר שעמד בתנאים דלעיל וביקש פטור עפ"י הוראת-השעה יהיה זכאי לפטור, כאמור, בהתאם לכללים הבאים:

·         אם שווי המכירה עד 2,200,000 ₪ כל המכירה תהא פטורה ממס.

·         אם שווי המכירה עולה על התקרה, המס יחושב כאילו נמכר כל הנכס ללא פטור ותוצאת                המס תוכפל בהפרש שבין שווי המכירה לבין סכום התקרה חלקי שווי המכירה.

·         במכירת דירת מגורים מזכה אשר התמורה הושפעה מזכויות לבנייה נוספת, יינתן הפטור            לדירת המגורים בכפוף להוראות סעיף 49 ז לחוק, אך לא יותר מתקרת הפטור עפ"י                הוראת השעה.

·         במכירת חלק מדירת מגורים מזכה, תקרת הפטור עפ"י ה"ש תהיה באופן יחסי לחלקו של המוכר בדירת המגורים.

 

שלילת הזכאות לפטור

הוראה זו לא תחול כאשר:

  1. המכירה הינה של דירת מגורים שהתקבלה בלא תמורה בתקופה שבין 1/11/2010 עד 05/05/2013
  2. המכירה הינה ל"קרוב" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ולעניין המונח "שליטה".

 

 

פטור ממס פעמיים בלבד

פטור מלא או חלקי עפ"י הוראה זו לא יינתן למוכר אחד יותר משתי פעמים בתקופת הוראת-השעה.

לעניין סעיף זה – יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים – כמוכר אחד בהתאם להגדרת התא המשפחתי.

 מעבר לכך, חשוב להזכיר גם, כי נכון למועד כתיבת שורות אלו, בתאריך 30.6.2013 עתידה להסתיים הוראת השעה המתייחסת לפטור נוסף ממס שבח, שנוגע למכירת דירה שנעשה בה שימוש למסחר ומשרדים ולא למגורים (כחלק מניסיון המחוקק להגדיל את היצע דירות המגורים). הוראת השעה קובעת כי הגם שפטור ממס שבח קיים רק למכירה של דירה ששימשה בעיקרה למגורים, יינתן פטור ממס שבח לדירה ששימשה למשרדים ובלבד שמטרת הרכישה הינה למטרת מגורים (הוראת השעה קבעה תנאים מגבילים למתן הפטור ממס שבח ואף הטילה מעין "קנס" מס רכישה בשיעור חריג של 15% אשר יוטל על הרוכש במידה והשימוש שהרוכש יעשה בדירה לא יהיה למגורים).

תחולה

מכירות שנעשו מיום 01/01/2011 ועד ליום 05/05/2013

 

מכירה לפי סעיף 49ב(1)

לעניין סעיף 49ב(1) לחוק – לא יראו במכירה שלגביה ניתן פטור לפי הוראת-השעה כפטור אותו ניצל המוכר ב-4 השנים האחרונות, והכול לגבי מוכר דירת מגורים מזכה לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק בתקופה הקובעת.

לאחר תום תקופת הוראת השעה, יראו בפטור הניתן על פי הוראת השעה, כפטור אותו ניצל המוכר ב- 4 שנים האחרונות לענין סעיף 49(ב)(1).

אז מי עשוי להרוויח ומתי ?  
רוכשים
הרוכשים את דירתם הראשונה והיחידה או משפרי דיור (שאין בבעלותם דירה נוספת זולת דירת המגורים שבכוונתם למכור) בסך שלא יפחת מ- 1,084,000 ₪ (ט.ל.ח.), עשויים לצאת נשכרים באם ימהרו לנצל את כוונת המחוקק להיטיב עימם ויבצעו את העסקה עד יום 05.05.13. אלה אשר ירכשו את אותה דירה יחידה בסך העולה של כ- 1,524,000 ₪ או למעלה מכך ייהנו מחיסכון במס בכ- 15,000 ₪.
מאידך, לאלה המבקשים לעצמם יותר מדירה אחת באופן קבוע ובכוונתם לרכוש דירה נוספת, מומלץ בשלב זה להמתין עד לאחר ביטול הוראת השעה ביום 05.05.13 שכן, שיעורי מס הרכישה החלים על רכישות אלה ישובו לקדמותם ויהיו נמוכים משמעותית מאלה הקבועים בהוראת השעה הנוכחית.